Tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên: 30

Cán bộ quản lý: 03; Giáo viên: 19; Nhân viên: 08. trong đó: Kế toán: 01; Y tế:01; Cô nuôi: 05; Bảo vệ: 01.

Trình độ chuyên môn: Đại học: 18; Cao đẳng: 01; Trung cấp: 10; Sơ cấp: 01.

Đảng viên: 20